A A A

Het reglement van de "Vrienden van Wilhelmina"

 

 1.       Donateurschap

Je wordt donateur door je aan te melden en de jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25, - te betalen. Het donateurschap geldt voor een verenigingsjaar, lopende van 1 september tot en met 30 augustus, en wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd. Het donateurschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.       Wat krijgt een donateur ervoor terug?

Donateurs van de Vrienden van Wilhelmina krijgen een vermelding, al of niet anoniem, op de website van Wilhelmina. Wilhelmina organiseert één keer per jaar een eindejaarsfeest, waarvoor de donateurs van de Vrienden van Wilhelmina worden uitgenodigd. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om donateur te blijven en om nieuwe donateurs te werven.

3.       Financiën

De geldmiddelen van de Vrienden van Wilhelmina bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de donateurs. Iedere donateur is jaarlijks een bedrag verschuldigd van minimaal € 25, -. De jaarlijkse bijdragen worden in de loop van het verenigingsjaar per machtiging geïncasseerd van het door de donateur opgegeven bank- of girorekeningnummer. Alle financiële handelingen lopen via de penningmeester van Wilhelmina.

4.       Beheer

De dagelijkse gang van zaken wordt door de Commissie Vrienden van Wilhelmina uitgevoerd. De commissie is belast met het beheren van de Vrienden van Wilhelmina: administreren, behandelen van aanvragen, voordracht richting de donateurs voor het toewijzen van doelen en/of gelden en al het andere wat ter tafel komt betreffende de Vrienden van Wilhelmina. De Commissie Vrienden van Wilhelmina bestaat uit tenminste drie personen met ieder een gelijke stemverhouding. Jaarlijks wordt tenminste één keer verslag gedaan aan de donateurs over de activiteiten en de inkomsten en uitgaven. De gang van zaken zal ook op de website te volgen zijn.

5.       Opzegging/Beëindiging

Opzegging is mogelijk met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Daarnaast eindigt het donateurschap wanneer:

·         De donateur ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet betaalt.

·         De donateur komt te overlijden.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het donateurschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, zijnde 1 september. Wanneer het donateurschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

6.       Besteding van gelden

Ieder donateur kan via het ideeën-formulier een idee inbrengen waaraan de Vrienden van Wilhelmina haar binnengekomen gelden zou kunnen besteden. De commissie van de Vrienden van Wilhelmina zal beoordelen of het ingebrachte idee realistisch is en voldoet aan de doelstelling om Wilhelmina te ondersteunen. Indien zo, zal het idee worden gepubliceerd als idee op de website van Wilhelmina.

De commissie van de Vrienden van Wilhelmina zal de donateurs voor de Algemene Ledenvergadering VV Wilhelmina raadplegen welke bestedingsdoelen gewenst zijn. De donateurs stellen een top drie samen welke vervolgens voorgelegd wordt aan het bestuur van VV Wilhelmina. In samenspraak met het bestuur van Wilhelmina worden de definitieve bestedingsdoelen vastgesteld en ingebracht in de Algemene Ledenvergadering.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Joomla
Accept
reCAPTCHA
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google
Accept
Decline
SponsorKliks
Accept
Decline